Området ”rättfärdiggörelse” är ett inte helt enkelt ämne, särskilt om man har en kristen historia. I judendomen framstår lagen och att leva ett gott liv vara ett mer centralt tema även om ämnet behandlas. Jag tar upp en aspekt som är viktig för ”rättfärdiggörelse”, nämligen att be och leva i en relation till skaparen.

Bön om frälsning tillsammans med omvändelse pressenteras som en frälsningsväg t o m för icke judar:
Jon 3:8 Både människor och djur skall klä sig i säcktyg. Må var och en ropa till Gud av all kraft och vända om från sin onda väg och från den orätt han gör.
Jon 3:9 Vem vet, kanske vänder Gud då om och ångrar sig och vänder sig från sin vredes glöd, så att vi inte förgås.”
Jon 3:10 När Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde det inte.

Bön om frälsning kan ge försoning:
Hos 14:2 (14:3) Tag med er ord och vänd åter till HERREN. Säg till honom: ”Förlåt oss alla våra synder och tag nådigt emot oss. Då skall vi prisa dig med våra läppar.
Hos 14:3 (14:4) Assur kan inte rädda oss, vi skall inte mer sitta upp på stridshästar. Vi skall aldrig mer säga: `Vår Gud` till våra händers verk. Ty hos dig finner den faderlöse barmhärtighet.”
Hos 14:4 (14:5) Jag vill hela dem från deras avfall, jag vill älska dem av fri vilja, ty min vrede har vänt sig ifrån dem.
Hos 14:5 (14:6) Jag skall bli som dagg för Israel, han skall blomstra som en lilja, han skall skjuta rötter som Libanon.

Bön om förlåtelse var en frälsningsväg som Salomo bad om vid templets invigning:
1Ki 8:46 Om de syndar mot dig – och det finns ingen människa som inte syndar – och du blir vred på dem och ger dem i fiendens våld och man tar dem till fångar och för bort dem till fiendens land, långt bort eller nära,
1Ki 8:47 men de då kommer till besinning i det land där de är i fångenskap och vänder om och ropar till dig om nåd i det land där man håller dem fångna och säger: Vi har syndat och gjort illa, vi har varit ogudaktiga;
1Ki 8:48 om de då vänder om till dig av hela sitt hjärta och av hela sin själ i sina fienders land, dit man fört dem i fångenskap, och ber till dig, vända i riktning mot sitt land, det som du har givit åt deras fäder, och mot den stad som du har utvalt och mot det hus som jag har byggt åt ditt namn,
1Ki 8:49 må du då i himlen, där du bor, höra deras bön och deras rop om nåd och skaffa dem rätt.
1Ki 8:50 Förlåt ditt folk vad de har syndat mot dig, och förlåt alla de överträdelser som de har begått mot dig, och låt dem finna barmhärtighet hos dem som håller dem fångna, så att dessa förbarmar sig över dem.

Bön är välbehagligt för Gud, om den som ber är ”redlig”.
Pro 15:8  De ogudaktigas offer är en styggelse för HERREN, men de redligas bön behagar honom väl.

Istället för syndoffer för överträdelser fungerar att ”gör vad rätt är”, praktisera ”kärlek” och ”ödmjukhet” som medel för försoning:
Mic 6:7 ”Har HERREN behag till vädurar i tusental, till oljeströmmar i tiotusental? Skall jag giva min förstfödde till offer för min överträdelse, min livsfrukt till syndoffer för min själ?
Mic 6:8 Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär HERREN av dig, än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?

Goda gärningar, kärlek, bön och ödmjukhet verkar vara frälsnings-budskapet senare i GT snarare än att mekaniskt offra djur utan att ha ett uppriktigt hjärta. Gud önskar inget hellre än människor som uppriktigt vänder sig till Honom i bön.

/N