You are currently browsing the monthly archive for mars 2009.

Idag var jag ute och promenerade i det sista snöslasket med undervisning av några rabiner i mp-3 spelaren. En liknade Torah vid ett extrakt av Gud. En annan sade att när du lär dig blir det inlärda en del av dig själv, så att lära Torah är att bli ett med Gud!

Då och då stöter jag på uppfattningen att noachider inte bör lära sig Torah, men också tillbakavisande av detta. Som jag uppfattat det är det helt onödigt för noachider att fördjupa sig i bud som gäller enbart för judar exempelvis om kosher och shabbat.

Så läs och studera Bibeln, lär dig mer om praktiserande av de sju noachidiska buden (från den muntliga traditionen). Vi kommer närmare Gud då.

/N

De sju Noachidiska lagarna är:
– Ha inga andra gudar än Gud! (Avgudadyrkan)
– Förbanna och vanhedra inte Gud! (Blasphemy)
– Mörda inte.
– Inled inte sexuellt osunda och /eller omoraliska beteenden.
– Stjäl inte.
– Ät inte djur levande eller delar av levande djur.
– Verka för ett välfungerande rättsväsen där du bor.

De två första lagarna rör relationen mellan Gud och människan. Rabbi Yoel Swarts har skrivit i skriften ”Noahide Commandments” (på http://www.okgns.org Free.html) följande om innebörden av att leva efter de två första noachidiska buden:

”I den kategori av tro på en sann G-d, innehåller de sju buden till
barn efter Noah förbud mot dyrkande av andra gudar och mot
hädelse (vilket inkluderar bekännelse till ateism). Det finns naturligtvis många
bud kopplade till tron på en sann G-d. De innefattar:
(A) Älska G-d
(B) Be till Honom
(C) Tacka Honom för hans generositet
(D) Ha förtroende för Honom
(E) Hedra Honom
(F) Håll Hans namn heligt
(G) Förbud mot skändningen av hans heliga namn
(H) Att avlägsna sig från dem som inte tror på Honom såsom ateister, otrogna
och ogudaktig människor
(I) Har en direkt relation med Honom, inte genom några mellanhänder. Detta är
varför det är förbjudet att be, bland annat, till änglar eller till döda eller någon tidigare levande person, nu levande, eller någon kommande person!” (Min översättning till Svenska).

Rabbi Swarts fortsätter sedan med att i ytterligare detalj förklara olika bud som ingår under varje punkt från (A) till (H). Varje noachidiskt lagbud är alltså en kategori som innefattar många bud på samma tema.

Punkt (I) lämnar Rabbi Swarts utan kommentar! Glömde han den? Det är inte helt säkert.
Han diskuterar punkt (B), att be till Gud och kanske tyckte att det räckte.
En annan förklaring är att på ett antal noachidiska web-sidor påpekas att noachider inte behöver be till Gud! Bara följa de sju lagarna.
Men om man tro på, och har, En Gud (första lagen) och vill hedrar den En-de Guden (andra lagen) då faller det sig naturligt att man vill knyta ann till Gud och umgås med Gud, d v s att be. Älskar man någon, ex en nära anhörig, då vill man umgås och knyta ann till den personen. Varför skulle man avstå från att be, om man får knyta ann till Gud?
Kanske är det därför Rabbi Swartz lämnande punkt (I) utan kommentar. Noachider behöver inte be, men det finns ingen anledning att avstå.

/N

Jag var till doktorn idag. I stort har jag levt sunt med ganska sunda kost och motionsvanor, men perfekt är det nog få som lever. Sedan gick jag med en åkomma för länge, utan att få vård.

Tankarna går till undervisning jag lyssnat på om hälsa. Livet är en gåva från Gud. En osund livsstil är ett långsamt sätt att ta livet av sig.
Att leva sunt är ett sätt att få ut så mycket som möjligt av livet men också att sätta betydelsefulla spår till eftervälden. Det hedrar den som ger oss möjlighet att leva, Gud.

Var och en har ett ansvar att leva efter vad vetenskapen anser ger god hälsa. Genom historien har vetenskapen haft olika uppfattningar, men om kunskapen inte hade gått framåt hade vi haft samma livslängd idag som för hundratals år sedan. Jag hedrar Gud, livgivaren, genom att måna om att leva ett hälsosamt liv.

Efter läkarbesöket simmade jag 1,5 kilometer. Idag hade jag bra flyt. Tekniken stämde, konditionen var bra och det var en njutning att leva.

Tack Gud!

/N

Jag har börjat läsa ”Daily Prayers”, ett förslag till en Siddur (bönebok) för noachider. Den tar inte upp att man kan följa den judiska traditionen med att be psalmerna i Psaltaren/Tehillim så att man hinner igenom Psaltaren på en månad (så som beskrivs här…).
En tanke slog mig, tänk om jag ber ”fel”, på ett sätt som kanske bara är avsett för det judiska folket. Jag börjar få ett antal regelbundna besökare på blogen och vill absolut inte vilseleda folk. Jag checkade av med en tredje källa, forumet på web-siten asknoah.com och de var positiva till att noachider ber utifrån psaltaren.

Efteråt tänkte jag på vad jag läste nyligen:

Psa 103:8 Barmhärtig och nådig är HERREN, sen till vrede och stor i nåd.
Psa 103:9 Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt.
Psa 103:10 Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar.
Psa 103:11 Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.
Psa 103:12 Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss.
Psa 103:13 Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig HERREN över dem som fruktar honom.
Psa 103:14 Ty han vet hur vi är skapade, han tänker på att vi är stoft.

Gud vet hur jag är skapad, hur jag försöker göra rätt, men kanske ibland missar att göra det som är bäst. Gud vet om det är av okunskap eller genom att utöva min fria vilja. Gud är barmärtig och vet hur jag är skapad.

När en människa väljer att göra rätt, att göra goda gärningar i enlighet med de lagar Gud har föreskrivit för henne eller för honom då gör vi något som har evigt värde. Precis som Guds nåd är evig över dem som fruktar att gryta Guds lag.

Psa 103:15 En människas dagar är som gräset, hon blomstrar som markens blommor.
Psa 103:16 Vinden drar fram över dem och de är borta, deras plats känner dem inte längre.
Psa 103:17 Men HERRENS nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet intill barnbarn,
Psa 103:18 när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem.

Att ”frukta Gud” har varit ett svårsmält koncept för mig. Jag blir förvånad över mig själv när jag börjar frukta att göra fel inför Gud. Samtidigt känner jag en trygg förtröstan att Gud ser hur jag hur jag är skapad. Kan man känna tillit inför Gud finns det paradoxalt nog utrymme för att frukta att bryta mot Guds bud.

/N

Den, troligen, viktigast trossatsen i judendomen är att Gud är En.

5 Mos 6:4 ”HEAR, O ISRAEL: THE LORD OUR GOD, THE LORD IS ONE.”

En betyder att det inte finns en till gud eller flera andra gudar. Han är inte i en kategori som inkluderar flera av samma sort d v s flera gudar. Bara en Gud.

En innebär att Gud inte är delbar i två eller flera delar, för Gud är En.
Den En-de Guden kan inte delas upp i portioner eller sektioner som med organ i en kropp, för han är En och därmed helt unik i universum. Gud är En och inte delbar i flera mindre delar.

Den En-de Guden är gränslös. Om det hade funnits fler gudar hade det funnits en gräns dem emellan, en skillnad mellan dem. Gud är En och därför gränslös.

5 Mos 4:39 ”Därför skall du i dag veta och lägga på hjärtat att HERREN är Gud uppe i himlen och nere på jorden: Det finns ingen annan.

Den En-de gränslöse Guden är därför överallt i hela universum samtidigt. Likaså är Gud gränslös i tiden. Gud är både i då-tid, nu-tid och i framtiden samtidigt.

Det finns ingen eller inget som är som Gud:

Isa 40:25 ”To whom then will ye liken Me, that I should be equal? saith the Holy One.

Gud är gränslös och inte jämförbar med något ellet någon. Det innebär att Gud inte begränsas av att ha en kropp. Varför nämner Bibeln då Guds fötter (Exod. 24:10), finger (Exod. 31:18), hand (Exod. 9:3), ögon (Gen. 38:7) och Guds öron (Num. 11:1)?
Svaret är att Bibeln är skriven så att människan ska förstå den. Det är liknelser för att vi bättre ska förstå den oändlige gränslöse En-de Guden.

Job 11:7 Kan du utforska Guds djuphet? Kan du utröna den Allsmäktiges fullkomlighet?
Job 11:8 Hög som himlen är den – vad kan du göra? Djupare än dödsriket är den – vad kan du förstå?
Job 11:9 Dess längd sträcker sig längre än jorden, och bredden överträffar havet.

Moses frågade om han kunde få se och erfara Guds sanna existens:

2 Mos 33:18 Mose sade: ”Låt mig få se din härlighet.
2 Mos 33:19 Han svarade: ”Jag skall låta all min godhet gå förbi framför dig och jag skall ropa ut namnet `HERREN` inför dig. Jag skall vara nådig mot den jag vill vara nådig emot, och jag skall förbarma mig över den jag vill förbarma mig över.
2 Mos 33:20 Men mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva.
2 Mos 33:21 Därefter sade HERREN: ”Se, här är en plats nära intill mig. Ställ dig där på klippan.
2 Mos 33:22 När min härlighet går förbi skall jag ställa dig i en klyfta i klippan och jag skall låta min hand vara över dig till dess jag har gått förbi.
2 Mos 33:23 Sedan skall jag ta bort min hand, och då skall du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se.

Gud talar i bilder till Moses. Ansiktet är det mest uttrycksfulla hos människan, men människan kan inte förmå att uppfatta den gränslöse En-de Guden fullt ut, medan människans själ är begränsad av kroppen.

/N

Detta blog inlägg är starkt inspirerat och i delar översatt från kapitlet ”Knowing God” i boken ”The Path of the Righteous Gentile” av Chaim Clorfene and Yakov Rogalsky. ( http://www.moshiach.com/action/morality/knowing_god.php )

Nu börjar högtiden Purim med glatt firande av Guds omsorg om det judiska folket i Ruts bok och igenom historien. Vissa anser att Purim är en judisk högtid som noachider inte behöver fira.

Rabbi Swartz tar inte upp firande av Purim för oss noachider i det förslag till noachidisk Halacha som ligger utlagt på Oklahoma B’Nei Noach Society’s sida. (http://www.okbns.org/pdf/Noahide_Commandments3_503107.pdf)

Rabinerna på http://www.AskNoah.com föreslår att man som noachid studerar Ruts bok, har ett glatt och firande sinnelag och att man ger till välgörenhet. (http://www.asknoah.org/forums/showthread.php?tid=244)

JAHG-USA Web Site menar att noachider kan praktisera några av de judiska sedvänjorna ex lyssna på läsningen av Esters bok och att man har en särskild måltid.
(http://www.noahide.com/holidays.htm#purim)

Jag läser Rut och ska skänka pengar till en organisation som verkar för en god sak.

/N

I en av dagens Psalmer ber vi att alla folk ska få sjunga av glädje inför Gud och att Gud ska leda alla folk på jorden. Det är en bön som särskilt tilltalar mig som noachid. I detta fall föredrar jag JPS översättning:

Psa 67:1 (67:1) For the Leader; with string-music. A Psalm, a Song. (67:2) God be gracious unto us, and bless us; may He cause His face to shine toward us; Selah
Psa 67:2 (67:3) That Thy way may be known upon earth, Thy salvation among all nations.
Psa 67:3 (67:4) Let the peoples give thanks unto Thee, O God; let the peoples give thanks unto Thee, all of them.
Psa 67:4 (67:5) O let the nations be glad and sing for joy; for Thou wilt judge the peoples with equity, and lead the nations upon earth. Selah
Psa 67:5 (67:6) Let the peoples give thanks unto Thee, O God; let the peoples give thanks unto Thee, all of them.
Psa 67:6 (67:7) The earth hath yielded her increase; may God, our own God, bless us.
Psa 67:7 (67:8) May God bless us; and let all the ends of the earth fear Him.

Vissa tycker att jag alltid borde använda en judisk översättning, men då är det svårt att hitta någon översättning på svenska. Andra tycker att det vore bättre om jag bad på hebreiska.
Att be med inlevelse underlättas om man ber på sitt eget språk. Visst vore det bra att be på hebreiska, men inga krav ställs på noachider att be på hebreiska. Jag kommer nog fortsätta be på svenska och samtidigt snegla på den judiska översättningen till engelska för att få en bättre förståelse för hur man i judendomen uppfattar texten.

/N

Judar vänder sig mot Jerusalem i bön. Jag har tagit för vana att vända mig mot Jerusalem när jag som är noachid ber, för Salomo bad vid invigningen av templet om just detta.

2Ch 6:32 Också om en främling, en som inte är av ditt folk Israel, kommer från något land långt borta för ditt stora namns och din starka hands och din uträckta arms skull, ja, om han kommer och ber, vänd mot detta hus,
2Ch 6:33 må du då höra det från himlen där du bor och göra allt vad främlingen ropar till dig om. Så skall alla folk på jorden lära känna ditt namn och frukta dig, som ditt folk Israel gör, och förstå att detta hus, som jag har byggt, är uppkallat efter ditt namn.

Om vi som är främlingar, inte judar, vänder oss mot tempelplatsen så hör Gud det och alla folk på jorden får lära känna Gud.

Därför ber jag vänd mot Jerusalem.

/N

En läsare av bloggen har efterfrågat mer information om hur man praktiserar noachidisk judendom. Detta är mina bästa länkar:

Halacha för noachider: http://www.okbns.org/pdf/Noahide_Commandments3_503107.pdf

Praktiserande av noachidisk judendom: http://www.asknoah.org/forums/forumdisplay.php?fid=2

Om daglig bön: http://www.noahide.com/prayer.htm
Kalender: http://www.noahide.com/calendar.htm

Om högtider: http://www.aish.com/holidays/

Boken ”The Path of the Righteous Gentile” av Chaim Clorfene and Yakov Rogalsky: http://www.moshiach.com/action/morality/

Vissa bud som enligt Bibeln uttryckligen gäller för judar angående högtider, sabbat, kosthållning etc gäller enligt den nedtecknade munliga traditionen inte för noachider (d v s icke judar). Den första länken som är skriven av Rabbi Yoel Schwartz och publicerad av Oklahoma B’nai Noach Society klargör tydligt hur man kan praktisera noachidisk judendom.

/N