Judiska församlingen i Stockholm har en intressant pdf-fil på hemsidan som heter http://www.jf-stockholm.org/dokument/andra_religioner_steinberg_87.pdf

Det är den första svenskspråkiga skrift jag sett där de nochidiska buden omnämns. Jag återger delar av sidorna 87 och 88.
Där står att Judendomen ”hävdar att varje rättfärdig människa kan emotse belöning som tillkommer rättfärdigheten i denna värld eller nästa. Faktum är att det enligt den stränga traditionalistens synsätt i viss mening är lättare för icke judar än för judar att nå förlossning (om ej med samma säkerhet). Av en icke-jude fordras bara att han uppfyller »de sju budord som föreskrevs för Noaks söner», de principer om fromhet och moral som av de gamla rabbinerna ansågs vara bindande för hela människosläktet. Att avstå från (1) avgudadyrkan, (2) incest och äktenskapsbrott, (3) blodsutgjutelse, (4) missbruk av Guds namn, (5) orättfärdighet och laglöshet, (6) plundring och (7) omänsklighet, t. ex. att skära av en lem på ett levande djur. Därtill kommer att den Talmudiska litteraturen är full av berättelser om hedningar som sägs »ha fått rätt till den kommande världen» genom enstaka handlingar av utomordentlig godhet och redbarhet. Judarna däremot förväntas för sin frälsning åtaga sig att av de 613 budorden i Toran fullgöra vart och ett som gäller dem.
Judendomens beredvillighet att erkänna att andra än judar kan äga andliga förtjänster tillräckliga för frälsning är exempel på en liberalism som är nästan unik i den västliga världens teologi.

Då kanske någon invänder att det finns ju inga perfekta människor, för alla gör ju fel ibland. Visst, men om man ångrar sig, beslutsamt gör bättring och arbetar med sig själv, gottgör personer som kan ha drabbats av den egna synden och uppriktigt ber Gud om förlåtelse, då förlåter Gud människan. Man behöver lita på att man är förlåten när Gud har hörlåtit. Se ex Jona 3:8-10.

Hos 14:2 (14:3) Tag med er ord och vänd åter till HERREN. Säg till honom: ”Förlåt oss alla våra synder och tag nådigt emot oss. Då skall vi prisa dig med våra läppar.
Hos 14:3 (14:4) Assur kan inte rädda oss, vi skall inte mer sitta upp på stridshästar. Vi skall aldrig mer säga: `Vår Gud` till våra händers verk. Ty hos dig finner den faderlöse barmhärtighet.”
Hos 14:4 (14:5) Jag vill hela dem från deras avfall, jag vill älska dem av fri vilja, ty min vrede har vänt sig ifrån dem.

/N