Inympad är ett begrepp som sällan används av företrädare för judendomen men ofta används av kristna och andra som tror på ”nya testamentet”.

Från judiskt håll har jag bara hört begreppat användas när man talar om personer som konverterar och blir judar. De ”ympas” in på den judiska grenen av mänsklighetens träd och blir judar och lever efter de bud som givits till Israels folk genom furbundet via Mose, men också via Abraham (omskärelsen).

Kristna och andra som tror på deras texter i ”nya testamentet”, gör ofta anspråk på att vara ”inympade”. Ofta säger de att de är ”inympade” i förbundet med Abraham i 1 Mos 17. Att samma ord för ”förbund” används i 1 Mos 9:9-17 bryr sig inte de människorna om, för det stämmer inte med deras teologi. Utifrån judendomen är det dock så att alla människor i hela världen kan leva i förbund med Gud genom det förbund Gud ingick i 1 Mos 9.

Då säger de som tror på nya testamentet att Gud sade till Abraham i 1 Mos 12:3: ”Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.”

Men svaret är att alla släkter på jorden skall bli välsignade innebär inte att alla folk på jorden måste bli ”inympade” och leva efter förbundet med Abraham (eg omskärelsen pluss de noachidiska buden).

Inte heller måste alla folk i hela världen leva efter förbundet mellan Gud och Israels folk i Sinai som innefattar sabbatsbudet. Då hänvisar kristna och de som tror på nya testamentet i Jes 56:6-7 står det att främlingar ska hålla sabbat.

Isa 56:6 De främlingar som har slutit sig till HERREN och som vill tjäna honom och älska HERRENS namn, ja, som vill vara hans tjänare, alla som tar vara på sabbaten så att de inte ohelgar den, och som håller fast vid mitt förbund,
Isa 56:7 dem skall jag föra till mitt heliga berg. Jag skall ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer skall bli godtagna på mitt altare. Ty mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk.

Svaret är att Gud inte avvisar konvertiter, personer som konverterar till judendomen. Den judiske bibelkommentatorn Rashi säger att Jes 56 handlar om personer som konverterar till judendomen (http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/15987/showrashi/true).
Dessutom talar Jesaja 56 om en framtid då templet är uppbyggt. Då ska människor från olika folk (men inte alla människor) konvertera och bli judar som håller sabbaten.

I vår tid ser vi hur de som är judar återvänder till Israel från de folk där de bor. När judarna spreds bland folken för 2000 år sedan ”försvann” de flesta av Israels stammar som vi läser om i Bibeln. De blev spridda bland folken. En tanke jag stött på är att det bara är människor med judisk ande som ska konvertera och leva efter judarnas bud (ex sabbatsbudet). Konvertiterna kan därmed betraktas vara (mycket avlägsna) ättlingar till de förlorade stammarna.

Gud återför alla fördrivna judar till Israel:
Isa 56:8 ”Så säger Herren HERREN, han som samlar de fördrivna av Israel: Ännu fler skall jag samla till honom, till hans församling.”

Men Jesaja 56 hävdar inte att alla människor, hela mänskligheten, måste hålla sabbat på judiskt vis. Alla kan må gott av sjundedagsvila, men vi bör inte göra vad andra blivit tillsagda att göra. Vi som inte tror oss ha en judisk ande får leva i förbund med Gud enligt 1 Mos 9.
Men hur var det nu med att alla folk ska bli välsignade genom Abraham?

Jes 51:2 Se på er fader Abraham, och på Sara som födde er. Ty medan han ännu var ensam kallade jag honom, och jag välsignade och förökade honom.
Jes 51:3 Ja, HERREN tröstar Sion, han ser med medlidande på alla dess ruiner. Han gör dess öken lik Eden, dess ödemark lik HERRENS lustgård. Fröjd och glädje skall höras därinne, tacksägelse och lovsångs ljud.
Jes 51:4 Tänk på mig, du mitt folk; lyssna till mig, du min menighet. Ty undervisning skall utgå från mig, min rätt skall jag sätta till ett ljus för folken.

Torah-undervisningen från Israels folk är ett ljus för folken. Utan deras undervisning hade jag aldrig blivit noachid.

De sju bud som kännetecknar Noas regnbågsförbund i 1 Mos 9 ger mig gemenskap med Gud. Bud på hebreiska heter mitzvah och kan kan även översättas som ”anknuten” eller ”att vara tillsammans” (http://www.daco-design.co.uk/osh/whatis.htm).
Jag får växa på min plats i mänsklighetens träd och behöver inte ympas in någon annanstans. Att leva enligt Guds bud för mig är själva fotosyntesen som ger mig Gudsgemenskap och andligt liv.

/Niklas