You are currently browsing the monthly archive for maj 2011.

Idag är det den 27 Iyar eller den 31/maj och årsdagen sedan Gud gav Noa de sju buden.

Här är ett spännande budskap som kopplar de sju noachidiska buden till Israels funktion i framtiden:

FrånNoahideWoldCenternewsletter no. 3, 31 Maj 2011 – Jerusalem Liberation Day:

”Till min noakidiska vänner över hela världen: En del av den hebreiska traditionen är att markera speciella högtidsdagar för att fira när händelser ägde rum som var viktiga för världen som helhet. Den dag då de sju Mitzvot, de sju noachidiska buden, gavs till Bnei Noach, alla värdens folk är inte utmärkt i den judiska kalendern, men det är verkligen en anmärkningsvärd dag. Detta datum är den tjugosjunde i andra månaden, den dag då Noach och hans barn lämnade arken och fick sju Mitzvot. Enligt Talmud börjar det nya året för alla andra nationerna i världen (än Israel) med månaden Tishrei, vilket skulle innebära att den andra månaden är Cheshvan, i höst. Men eftersom Israels barn börjar året med Nissan, är den andra månaden för dem Iyar, på våren.

Detta innebär att tjugosjunde av Iyar är det datum då det judiska folket känner en länk till den universella innehållet i Torah. Detta var också den dag 1967 när soldaterna i den israeliska armén började att befria Jerusalem, en process som fortsatte tills nästa dag, den tjugoåttonde av Iyar. Detta datum har förklarats en evig högtidsdag och en dag med tack till Skaparen för hans omtanke.

Befrielsen av Jerusalem är ett fundament för att nationen Israel ska kunna utföra sin heliga uppgift – att förklara G-ds härlighet i världen. ”För Torahn kommer att utgå från Sion, och G-ds ord från Jerusalem.”

Vid denna tid nu, när det finns upprepade försök att begränsa Israels rätt att fullfölja sitt öde genom att bibehålla sin besittning av Jerusalem, anser vi att detta datum markerar ett partnerskap med hela mänskligheten i våra gemensamma ansträngningar att laga världen och omvandla den till ett sannt Guds hus.

Rabbi Oury Cherki -NoahideWorldCenter–Jerusalem”

——————–

 “JerusalemLiberation Day
Posted Tuesday, 31 May 2011

To my Noahide friends all over the world:

One element of the Hebrew tradition is to mark special days when events took place that were significant for the world as a whole. The day when the Seven Mitzvot were given to Bnei Noach does not appear on the Jewish calendar, but it is certainly a notable day. This date is the twenty-seventh of the second month, the day when Noach and his children left the ark and received the Seven Mitzvot. According to the Talmud, the new year for the other nations of the world begins with the month of Tishrei, which would mean that the second month is Cheshvan, in the fall. But since the children ofIsraelbegin the year with Nissan, the second month for them is Iyar, in springtime. This means that the twenty-seventh of Iyar is the date when the Jewish people feel a link to the universal content of the Torah. It is also the day in 1967 when the soldiers of the Israel Defense Forces began to liberateJerusalem, a process which continued until the next day, the twenty-eighth of Iyar. This date has been declared an eternal holiday and a day of thanks to the Creator for His kindness.

The liberation ofJerusalemis the foundation which provides a basis for the nation ofIsraelto accomplish its holy task – declaring the glory of G-d in the world. ”For Torah will emanate fromZion, and the word of G-d fromJerusalem.” At this time, when there are repeated attempts to curtail Israel’s right to fulfill its destiny by maintaining its possession of Jerusalem, we feel that this date marks a partnership with all of mankind in our joint efforts to mend the world and transform it into a true House of G-d.

Rabbi Oury Cherki –NoahideWorldCenter–Jerusalem”

Sefirat Ha’Omer kallas den period på året som det är nu. Gud gav de judiska folket budet att de ska räkna dagarna i sju veckor från Pesach /påsk (3 Mos 23:4-16) till Shavout. De sju veckorna motsvarar dels tiden mellan skörden av korn och skörden av vete i Israel och dels motsvarar de sju veckorna tiden mellan Israels folk lämnade Egypten (högtiden Pesach) till dess de fick Torahn i Sinai (högtiden Shavuot).

Lag Ba’Omer är det idag. Det är den 33:e dagen i mellan Pesach och Shavout. Lag Ba’Omer firar minnet av Rabbi Shimon bar Yochai som var den mest framträdande rabbinen under första århundradet, när andra templet hade raserats. Rabbi Shimon bar Yochai påstås vara upphovsmannen till den kabalistiska texten Zohar. Lag Ba’Omer firas ofta som en festdag med picknic, lekar med barnen och att man tänder stora bål.

Min dotter är hos sin mamma denna helg, så vi kommer inte ha picnic.

Jag, som noachid, behöver inte fira Lag Ba’Omer om jag inte vill, men jag fascineras av symboliken i denna tid på året. Pesach var befrielsens högtid, som firade att varje individ är fri att göra och välja att leva ett gott liv. Shavout, som närmar sig, är den tid på året då Guds vishet uppenbarades särskilt genom att Torahn gavs i Sinai. Vi fria människor har inte bara möjligheten att leva ett gott liv utifrån goda fria val, vi kan faktiskt även leva ett liv inspirerat av Guds vishet genom att leva enligt Guds bud. Lönen för att att med fria val välja att göra det goda och det visa det är den välsignelse och fruktbarhet som den gen här tiden på året symboliserar.

Det är verkligen en skön tid på året!

Nu ska jag ut och bygga på mitt växthus.

/Niklas

I Judendomen är glädje viktigt!

Den som alltid går och är tungsint orkar inte med att leva livet fullt ut. Det finns många ställen i Bibeln som talar om vikten av glädje. Jag har här tagit några ex som handlar om att vara glad när man lever efter Guds bud eller när man ber till och tjänar Hashem.

 Herre, ta emot min sång som ett offer, och lär mig dina lagar. Mitt liv är ständigt i fara, men jag glömmer aldrig din lag. De gudlösa gillrar fällor för mig, men jag villas inte bort från dina befallningar. Dina lagbud är min egendom för alltid, de är mitt hjärtas glädje. Ps 119:108-111

En tacksägelsepsalm. Hylla Herren, hela världen, tjäna Herren med glädje, träd fram inför honom med jubelrop! Besinna att Herren är Gud, han har gjort oss och vi är hans, hans folk, fåren i hans hjord. Gå in genom hans portar med tacksägelse, kom till hans förgårdar med lovsång. Tacka honom, prisa hans namn, ty Herren är god, evigt varar hans nåd, från släkte till släkte hans trofasthet. Ps 100

Men alla som kommer till dig skall jubla av glädje över dig, och de som längtar efter din hjälp skall alltid säga: ”Gud är stor.” Ps 70:5

Provinsguvernören Nehemja, prästen Esra, den skriftlärde, och leviterna, som undervisade folket, sade till de församlade: ”Denna dag är helgad åt Herren, er Gud. Ni skall inte sörja och gråta.” Ty hela folket grät när de hörde vad som stod i lagen. 10Och Esra fortsatte: ”Gå nu hem och njut av god mat och sött vin och dela med er åt dem som inte har kunnat förbereda någonting. Ty denna dag är helgad åt vår Herre. Var inte bedrövade. Den glädje Herren ger är er styrka.” 11Och för att folket skulle tystna sade leviterna: ”Var stilla, detta är en helig dag. Var inte bedrövade.”Då gick alla hem till sitt för att äta och dricka och dela med sig åt andra. De firade en stor glädjefest; de hade förstått det som man hade undervisat dem om. Neh 8:9-12 

Men Jojada satte ut vakt kring Herrens hus under ledning av de levitiska prästerna och återinförde de avdelningar för präster och leviter som David inrättat i Herrens hus för att de skulle offra brännoffer åt Herren, så som det är föreskrivet i Moses lag, med glädje och sång, allt enligt Davids anvisningar. 2 Krön 23:18

Igår var det Israels självständighetsdag, 61 år efter att Storbrittanien avsade sig landområdet och staten Israel deklaredes i FN. Det var en uppfyllelse av en Biblisk profetia. Det ändrade Israels folks roll i världen och förbereder för den messianska tidsepoken. Det är något att fira även för nochider.

/ Niklas

Igår gick nyheten ut att Usama Bin Laden har blivit dödad av en amerikansk helikopterstyrka med marinkårssoldater i Pakistan. Usama bin Ladens terrorbrott går absolut inte att försvara.

Det kan vara svårt gripa en person levande om den försvarar sig. Att döda Usama bin Laden kan nog ses som ett självförsvar då han ekonomiskt stöttat terrorism som drabbar oskyldiga människor, så att döda honom var troligen inte mord enligt judisk/noachidisk lag. Det bröt troligen inte mot budet att inte mörda. Att döda en person som aktivt försöker döda oskyldiga, det förhindrar mord. 

Meeen… Om det hade varit möjligt hade jag hade hellre sett att Usama Bin Laden hade tagits till fånga och ställts inför en offentlig domstol (som kan granskas i efterhand). Jag har ingen möjlighet att ta ställning till om det var rätt eller fel att döda bin Laden, om det sköttes på rätt sätt. Om bin Laden hade kunnat gripas levande skulle han ha gripits. Om man dödar en person, som kan vara en mördare och terrorist, utan att behöva döda personen, då är man själv mördare. 

Det sjunde noachidiska budet att verka för ett fungerande rättsväsen i det samhälle där man lever är lika aktuellt som alltid. Rättvisa är viktigare än hämnd, tycker jag.

/ Niklas