Idag är det den 27 Iyar eller den 31/maj och årsdagen sedan Gud gav Noa de sju buden.

Här är ett spännande budskap som kopplar de sju noachidiska buden till Israels funktion i framtiden:

FrånNoahideWoldCenternewsletter no. 3, 31 Maj 2011 – Jerusalem Liberation Day:

”Till min noakidiska vänner över hela världen: En del av den hebreiska traditionen är att markera speciella högtidsdagar för att fira när händelser ägde rum som var viktiga för världen som helhet. Den dag då de sju Mitzvot, de sju noachidiska buden, gavs till Bnei Noach, alla värdens folk är inte utmärkt i den judiska kalendern, men det är verkligen en anmärkningsvärd dag. Detta datum är den tjugosjunde i andra månaden, den dag då Noach och hans barn lämnade arken och fick sju Mitzvot. Enligt Talmud börjar det nya året för alla andra nationerna i världen (än Israel) med månaden Tishrei, vilket skulle innebära att den andra månaden är Cheshvan, i höst. Men eftersom Israels barn börjar året med Nissan, är den andra månaden för dem Iyar, på våren.

Detta innebär att tjugosjunde av Iyar är det datum då det judiska folket känner en länk till den universella innehållet i Torah. Detta var också den dag 1967 när soldaterna i den israeliska armén började att befria Jerusalem, en process som fortsatte tills nästa dag, den tjugoåttonde av Iyar. Detta datum har förklarats en evig högtidsdag och en dag med tack till Skaparen för hans omtanke.

Befrielsen av Jerusalem är ett fundament för att nationen Israel ska kunna utföra sin heliga uppgift – att förklara G-ds härlighet i världen. ”För Torahn kommer att utgå från Sion, och G-ds ord från Jerusalem.”

Vid denna tid nu, när det finns upprepade försök att begränsa Israels rätt att fullfölja sitt öde genom att bibehålla sin besittning av Jerusalem, anser vi att detta datum markerar ett partnerskap med hela mänskligheten i våra gemensamma ansträngningar att laga världen och omvandla den till ett sannt Guds hus.

Rabbi Oury Cherki -NoahideWorldCenter–Jerusalem”

——————–

 “JerusalemLiberation Day
Posted Tuesday, 31 May 2011

To my Noahide friends all over the world:

One element of the Hebrew tradition is to mark special days when events took place that were significant for the world as a whole. The day when the Seven Mitzvot were given to Bnei Noach does not appear on the Jewish calendar, but it is certainly a notable day. This date is the twenty-seventh of the second month, the day when Noach and his children left the ark and received the Seven Mitzvot. According to the Talmud, the new year for the other nations of the world begins with the month of Tishrei, which would mean that the second month is Cheshvan, in the fall. But since the children ofIsraelbegin the year with Nissan, the second month for them is Iyar, in springtime. This means that the twenty-seventh of Iyar is the date when the Jewish people feel a link to the universal content of the Torah. It is also the day in 1967 when the soldiers of the Israel Defense Forces began to liberateJerusalem, a process which continued until the next day, the twenty-eighth of Iyar. This date has been declared an eternal holiday and a day of thanks to the Creator for His kindness.

The liberation ofJerusalemis the foundation which provides a basis for the nation ofIsraelto accomplish its holy task – declaring the glory of G-d in the world. ”For Torah will emanate fromZion, and the word of G-d fromJerusalem.” At this time, when there are repeated attempts to curtail Israel’s right to fulfill its destiny by maintaining its possession of Jerusalem, we feel that this date marks a partnership with all of mankind in our joint efforts to mend the world and transform it into a true House of G-d.

Rabbi Oury Cherki –NoahideWorldCenter–Jerusalem”

Annonser