Noachid är en person som tror på judendomen och Israels Gud, men utan att konvertara och bli en del av det judiska folket. Tron på judendomen innebär att Noachiden tror på Tanakh och den nedtecknade muntliga traditionen i ex Talmud. De flesta bud, som endast gäller det judiska folket behöver noachiden inte följa, bara de allmäna bud som gäller hela mänsligheten.

Världens största judiska web-plats skriver ”Maimonides explains that any human being who faithfully observes these laws earns a proper place in heaven. So you see, the Torah is for all humanity, no conversion necessary.”(http://www.aish.com/wallcam/7_Noachide_Laws.asp)

Man behöver inte konvertera! Vad Maimonides (som även kallas Rambam) skrev på 1200-talet var:
Every person that agrees to carry out the seven Mitzvot of the children of Noah, and does this in a careful manner, is a righteous gentile, and has part in the world to come, meaning that he carries this out because G-d has ordered him to do so in the Torah, through Moses.
Melachim-Kings (8:11), Rambam

Judendomen har ingen missionsbefallning. Alla människor är ämnade att leva i en levande relation med Israels Gud, men alla människor i hela världen behöver inte bli judar/Israeler. Jag fortsätter vara svensk även om jag tror på Israels Gud. Människor av alla folkslag ska komma till komma till tro på Israels Gud och vända sig till judarna:

Isa 55:4 Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, till en furste och hövding för folken.
Isa 55:5 Ja, du skall kalla på folkslag som du icke känner, och folkslag, som icke känna dig, skola hasta till dig för HERRENS, din Guds, skull, för Israels Heliges skull, när han förhärligar dig.

Judar håller de 613 bud som är kopplade till deras folks förbund med Gud d v s med först Abraham (omskärelse) och sedan med Mose (bl Sabbatsbudet). De buden gäller det Judiska folket, inte alla andra folk som tror på Herren.

Lagbud har funnits sedan människan förbjöds äta kunskapens frukt i edens lustgård. Det finns inget rätt eller fel, gott eller ont, bra eller dåligt utan en standard, norm eller lag. Gud sade till Kain som offrat grödor:

Gen 4:6 ”Och HERREN sade till Kain: ”Varför är du vred och varför är din blick så mörk?
Gen 4:7 Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp”

Gud nämner att Kain inte hade gjort gott, alltså fanns det redan då en Lag om hur offer till Herren skulle genomföras. Gud hade undervisat människorna och givit dem goda bud att följa.

Likaså står om Abraham att han höll fler bud än omskärelsen (som Bibeln utryckligen nämner gavs till Abraham):

1 Mos 26:4  Jag skall göra din säd talrik såsom stjärnorna på himmelen, och jag skall giva åt din säd alla dessa länder; och i din säd skola alla folk på jorden välsigna sig,
1 Mos 26:5 därför att Abraham har lyssnat till mina ord och hållit vad jag har bjudit honom hålla, mina bud, mina stadgar och mina lagar.”

För att veta vilka bud som var givna måste man gå till den Judiska nedtecknade ”muntliga” traditionen. För alla folk är de sju Noachidiska buden en gåva från Gud.

De sju Noachidiska lagarna är:
– Ha inga andra gudar än Gud! (Avgudadyrkan)
– Förbanna och vanhedra inte Gud! (Blasphemy)
– Mörda inte.
– Inled inte sexuellt osunda och /eller sexuellt omoraliska beteenden.
– Stjäl inte.
– Ät inte djur levande eller delar av levande djur.
– Verka för ett välfungerande rättsväsen där du bor.

De sju Noachidiska buden är alla förenliga med berättelserna i 1 Mosebok, innan judendomen fanns, ex att inte döda (som Kain) och att domstolar är viktigt utifrån berättelsen om Lot som satt domare i Sodoms port. Människorna som levde innan det judiska folket i 1 Mosebok ger gestaltning av vad det var för bud som Gud hade givit de första människorna.

Faktum är att enligt den muntliga traditionen är de sju buden inte härledda från 1 Mosebok! Den muntliga traditionen säger att sex av buden gavs redan i Edens lustgård (därför hade Cain bud att följa och hade kunnat göra rätt), ett sjätte bud gavs till Noa (att inte äta djur med blod i, d v s liv i, d v s att inte äta dem levande) och sedan gavs de sju buden en gång till, de upprepades, när Mose fick hela lagen på Sinai. Därför kan Rambam skriva om att följa de sju buden: ”meaning that he carries this out because G-d has ordered him to do so in the Torah, through Moses.“ Melachim-Kings (8:11), Rambam

Noachider behöver inte praktisera religiös omskärelse, då Bibeln säger att det är ett bud givet till de som är av ”Abrahams säd” d v s till Abrahams ättlingar, det judiska folket (och ev de arabiska folken).

Noachider praktiserar inte Shabbat på judiskt vis då detta bud är givet till det judiska folket, men i sympati (och av eget bohov) firar Noachider ofta sjundedagsvila. En noachid som vill följa traditionellt judisk sabbatsfirande bör i någon del avvika från deras traditionen (!) för att betona att sabbatsbudet gäller för Israels folk, men inte för alla folk.

Noachider gifter sig inte med judar/judinnor för det judiska folket har fått fått i uppdrag i Bibeln att enbart gifta sig inom sitt folk, med personer som praktiserar tron som de själva gör.

Noachider får, men är inte ålagda att, fira judiska högtider. Som noachid får man dock inte hitta på nya egna religiösa högtider, för Gud har föreskrivit högtiderna i Moseböckerna.

All judendom, även judendom för noachider, tar avstånd från kristendomens texter i ”Nya testamentet”. Judendomens fundamet är den skrivna Torahn och resterande texter i Tanakh samt den muntliga Torahn i ex Talmud.

/Niklas

Bild av E. Hicks 1848