You are currently browsing the tag archive for the ‘rättfärdiggörelse’ tag.

Hur blir man rättfärdig eller blir förlåten sin synd?

Utomstående, främst kristna eller andra som tror på ”nya testamentet”, säger ofta att när andra templet revs år 70, då ersatte judarna offersystemen med bön.

Det är naturligtvis inte sant!

Att närma sig Gud i bön för att få förlåtelse för synder var ett ämne som Salomo (död ca 930 före modern tidräkning) tog upp redan i invigningen av det första templet 1 Konungaboken 8:46-50. Att uppriktigt vända sig till Gud och be om förlåtelse och sedan bli förlåten är ett gammalt koncept.  

Hosea levde på 700-talet innan modern tidräkning, samtida med det första templet och före Israels folk blev landsförvisade första gången (till Babylon). I Hosea 14:3 förespråkas bönens or som ett sätt att få försoning och i verserna 14:5-6 svarar Gud i positiva ordalag.

På samma sätt förespråkade profeten Jona, på 700-talet innan modern tidräkning, att de icke judiska invånarna i Nineve skulle be Gud om försoning. De gjorde det och hörde Gud deras bön och lät dem slippa hamna utanför Guds välsignelser (Jona 3:8-10).

Profeten Mika levde på 700-talet innan modern tidräkning. Han påtalade att Gud inte vill ha oändligt många djuroffer utan människor som gör bättring och lever ett gott liv (Mika 6:7-8). Bön om förlåtelse bör alltså kombineras med ett gott beteende, men djuroffer är ingen absolut förutsättning för att vända åter till Gud.

Precis som djuroffer ibland beskriv ”behaga” Gud så uppges att de redligas bön behagar honom väl.” i Ordspråksboken 15:8. Ordspråksboken uppges vara skriven av Salomlo, men vissa vetenskapligt orienterade menar att den sammanstäldes på 500-talet innan modern tidräkning.

Nej, judarna ersatte inte offersystemet med böner efter det andra templet revs år 70 modern tidräkning. Bön, uppriktig ånger och bättring har alltid varit vägen tillbalka till Gud. Hundratals år innan det andra templet revs hade bönen en mycket viktig funktion. Bön är ingen ersättning för djuroffer.

Även om ett nytt tempel skulle återbyggas någon gång i framtiden skulle det inte ändra bönens roll i judendomen. Främsta uppgiften för djuroffren var att försona synder som begåtts omedvetet, av misstag. Sådan synd som är svår att be om förlåtelse för (för man vet inte om att man gjort fel) (3 Mos 4).

/

Niklas

 Se även detta inlägg: https://noachid.wordpress.com/2008/05/27/ratt-fardig/

Bön i judendomen: http://www.mechon-mamre.org/jewfaq/prayer.htm

Området ”rättfärdiggörelse” är ett inte helt enkelt ämne, särskilt om man har en kristen historia. I judendomen framstår lagen och att leva ett gott liv vara ett mer centralt tema även om ämnet behandlas. Jag tar upp en aspekt som är viktig för ”rättfärdiggörelse”, nämligen att be och leva i en relation till skaparen.

Bön om frälsning tillsammans med omvändelse pressenteras som en frälsningsväg t o m för icke judar:
Jon 3:8 Både människor och djur skall klä sig i säcktyg. Må var och en ropa till Gud av all kraft och vända om från sin onda väg och från den orätt han gör.
Jon 3:9 Vem vet, kanske vänder Gud då om och ångrar sig och vänder sig från sin vredes glöd, så att vi inte förgås.”
Jon 3:10 När Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde det inte.

Bön om frälsning kan ge försoning:
Hos 14:2 (14:3) Tag med er ord och vänd åter till HERREN. Säg till honom: ”Förlåt oss alla våra synder och tag nådigt emot oss. Då skall vi prisa dig med våra läppar.
Hos 14:3 (14:4) Assur kan inte rädda oss, vi skall inte mer sitta upp på stridshästar. Vi skall aldrig mer säga: `Vår Gud` till våra händers verk. Ty hos dig finner den faderlöse barmhärtighet.”
Hos 14:4 (14:5) Jag vill hela dem från deras avfall, jag vill älska dem av fri vilja, ty min vrede har vänt sig ifrån dem.
Hos 14:5 (14:6) Jag skall bli som dagg för Israel, han skall blomstra som en lilja, han skall skjuta rötter som Libanon.

Bön om förlåtelse var en frälsningsväg som Salomo bad om vid templets invigning:
1Ki 8:46 Om de syndar mot dig – och det finns ingen människa som inte syndar – och du blir vred på dem och ger dem i fiendens våld och man tar dem till fångar och för bort dem till fiendens land, långt bort eller nära,
1Ki 8:47 men de då kommer till besinning i det land där de är i fångenskap och vänder om och ropar till dig om nåd i det land där man håller dem fångna och säger: Vi har syndat och gjort illa, vi har varit ogudaktiga;
1Ki 8:48 om de då vänder om till dig av hela sitt hjärta och av hela sin själ i sina fienders land, dit man fört dem i fångenskap, och ber till dig, vända i riktning mot sitt land, det som du har givit åt deras fäder, och mot den stad som du har utvalt och mot det hus som jag har byggt åt ditt namn,
1Ki 8:49 må du då i himlen, där du bor, höra deras bön och deras rop om nåd och skaffa dem rätt.
1Ki 8:50 Förlåt ditt folk vad de har syndat mot dig, och förlåt alla de överträdelser som de har begått mot dig, och låt dem finna barmhärtighet hos dem som håller dem fångna, så att dessa förbarmar sig över dem.

Bön är välbehagligt för Gud, om den som ber är ”redlig”.
Pro 15:8  De ogudaktigas offer är en styggelse för HERREN, men de redligas bön behagar honom väl.

Istället för syndoffer för överträdelser fungerar att ”gör vad rätt är”, praktisera ”kärlek” och ”ödmjukhet” som medel för försoning:
Mic 6:7 ”Har HERREN behag till vädurar i tusental, till oljeströmmar i tiotusental? Skall jag giva min förstfödde till offer för min överträdelse, min livsfrukt till syndoffer för min själ?
Mic 6:8 Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär HERREN av dig, än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?

Goda gärningar, kärlek, bön och ödmjukhet verkar vara frälsnings-budskapet senare i GT snarare än att mekaniskt offra djur utan att ha ett uppriktigt hjärta. Gud önskar inget hellre än människor som uppriktigt vänder sig till Honom i bön.

/N

Helg-pappa igen. Sabbat igen. Fridfull kväll.

Bilden: Berget Ararat i Turkiet där Bibeln hävdar att Noa landsteg efter floden.

Någon gång nästa vecka ska jag skriva en blogg om Tanakhs/gamla testamentets undervisning om rättfärdiggörelse. Det är ett ämne som alla som någon gång haft med kristendom att göra har frågor. Kunde offren i tabernaklet ochtemplen ge rättfärdiggörelse eller ej. Kan man bli rättfärdig genom ”lag-gärningar? Det finns minst ett sätt till som är kandidat till rättfärdiggörare. Kolla in om någon vecka igen.

Shalom

N