You are currently browsing the tag archive for the ‘sabbat’ tag.

Det är lördag. Det betyder sabbat, men inte för mig. Sabbat är ett unikt judiskt bud. Det står inte någonstans i Bibeln att människan ska hålla sabbat, bara att Israels folk, judarna, ska hålla sabbat. Noachider håller inte sabbat. Vissa håller sjundedagsvila, men inte för att det är något krav. Vissa kallar t o m sin sjundedagsvila för att de firar sabbat, men de ser till att avvika från det sätt judar håller sabbat.
Trots att rabinerna avråder icke judar från att hålla sabbat finns det vissa noachider som absolut ändå vill fira sabbat som judar gör. Om jag förstått det hela rätt (jag firar ju inte sabbat) så tänder de ljusen så som den judiska traditionen föreskriver för judar.
Oklahoma B’Nei Noach Society har en bra manual på sin websid för noachider som vill fira en sjundedagsvila som liknar sabbat.

Att äta middag med sin familj, att vila en dag i veckan och att studera Torah det är absolut inte fel för noachider, men vi bör inte göra det till en sabbat. Den som hittar på bud som Gud inte har givit den människan och menar att det har ett religiöst värde, den har hittat på en egen religion vilket är en form av avgudadyrkan. Nej, jag tror enbart på de bud Gud har givit icke judar i Bibeln och den judiska traditionen.

I en av mp3-erna av med Rabbi Tovia Singer som finns på Noahide Nations websida ger han en intressant tolkning av varför kristna har sin vilodag på söndagen (efter sabbaten) och muslimer håller fredagen speciall (innan sabbaten).
Rabbi Tovia Singer menar att Gud har absolut kontroll över allt som sker i världen. Judarna är de enda som ska hålla sabbat, alltså fick de andra världsreligionerna ha sina vilodagar på andra dagar!

Rabbi Tovia Singer sätter även in det hela i ett större perspektiv. Mer än hälften av världens befolkning tror på något sätt på judendomens skrifter i Tanakh, men som kristna eller muslimer. Detta är en del Guds plan för att alla folk ska ha en chans att upptäcka visheten i judendomen och kunna närma sig Gud via judendomen:

Zec 8:22 Ja, många folk och mäktiga hednafolk skall komma och söka HERREN Sebaot i Jerusalem, och de skall åkalla HERREN.
Zec 8:23 Så säger HERREN Sebaot: På den tiden skall tio män, av alla språk och länder, gripa tag i mantelfållen på en judisk man och säga: ”Låt oss gå med er, för vi har hört att Gud är med er.”

Att ”gå med” innebär inte att vi icke judar ska hålla sabbat som judar. Det finns passager i Bibeln som möjliggör att i framtiden i den messianska tidsåldern, när templet är återuppbyggt, då kommer icke judar som lever i Israel (s k Ger Toshav) kunna hålla fler bud än de sju noachidiska. Eftersom jag inte ännu lever i den tidsåldern och inte befinner mig i Israel så behöver jag inte bry mig om de reglerna just nu.

/ Niklas

Inympad är ett begrepp som sällan används av företrädare för judendomen men ofta används av kristna och andra som tror på ”nya testamentet”.

Från judiskt håll har jag bara hört begreppat användas när man talar om personer som konverterar och blir judar. De ”ympas” in på den judiska grenen av mänsklighetens träd och blir judar och lever efter de bud som givits till Israels folk genom furbundet via Mose, men också via Abraham (omskärelsen).

Kristna och andra som tror på deras texter i ”nya testamentet”, gör ofta anspråk på att vara ”inympade”. Ofta säger de att de är ”inympade” i förbundet med Abraham i 1 Mos 17. Att samma ord för ”förbund” används i 1 Mos 9:9-17 bryr sig inte de människorna om, för det stämmer inte med deras teologi. Utifrån judendomen är det dock så att alla människor i hela världen kan leva i förbund med Gud genom det förbund Gud ingick i 1 Mos 9.

Då säger de som tror på nya testamentet att Gud sade till Abraham i 1 Mos 12:3: ”Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.”

Men svaret är att alla släkter på jorden skall bli välsignade innebär inte att alla folk på jorden måste bli ”inympade” och leva efter förbundet med Abraham (eg omskärelsen pluss de noachidiska buden).

Inte heller måste alla folk i hela världen leva efter förbundet mellan Gud och Israels folk i Sinai som innefattar sabbatsbudet. Då hänvisar kristna och de som tror på nya testamentet i Jes 56:6-7 står det att främlingar ska hålla sabbat.

Isa 56:6 De främlingar som har slutit sig till HERREN och som vill tjäna honom och älska HERRENS namn, ja, som vill vara hans tjänare, alla som tar vara på sabbaten så att de inte ohelgar den, och som håller fast vid mitt förbund,
Isa 56:7 dem skall jag föra till mitt heliga berg. Jag skall ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer skall bli godtagna på mitt altare. Ty mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk.

Svaret är att Gud inte avvisar konvertiter, personer som konverterar till judendomen. Den judiske bibelkommentatorn Rashi säger att Jes 56 handlar om personer som konverterar till judendomen (http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/15987/showrashi/true).
Dessutom talar Jesaja 56 om en framtid då templet är uppbyggt. Då ska människor från olika folk (men inte alla människor) konvertera och bli judar som håller sabbaten.

I vår tid ser vi hur de som är judar återvänder till Israel från de folk där de bor. När judarna spreds bland folken för 2000 år sedan ”försvann” de flesta av Israels stammar som vi läser om i Bibeln. De blev spridda bland folken. En tanke jag stött på är att det bara är människor med judisk ande som ska konvertera och leva efter judarnas bud (ex sabbatsbudet). Konvertiterna kan därmed betraktas vara (mycket avlägsna) ättlingar till de förlorade stammarna.

Gud återför alla fördrivna judar till Israel:
Isa 56:8 ”Så säger Herren HERREN, han som samlar de fördrivna av Israel: Ännu fler skall jag samla till honom, till hans församling.”

Men Jesaja 56 hävdar inte att alla människor, hela mänskligheten, måste hålla sabbat på judiskt vis. Alla kan må gott av sjundedagsvila, men vi bör inte göra vad andra blivit tillsagda att göra. Vi som inte tror oss ha en judisk ande får leva i förbund med Gud enligt 1 Mos 9.
Men hur var det nu med att alla folk ska bli välsignade genom Abraham?

Jes 51:2 Se på er fader Abraham, och på Sara som födde er. Ty medan han ännu var ensam kallade jag honom, och jag välsignade och förökade honom.
Jes 51:3 Ja, HERREN tröstar Sion, han ser med medlidande på alla dess ruiner. Han gör dess öken lik Eden, dess ödemark lik HERRENS lustgård. Fröjd och glädje skall höras därinne, tacksägelse och lovsångs ljud.
Jes 51:4 Tänk på mig, du mitt folk; lyssna till mig, du min menighet. Ty undervisning skall utgå från mig, min rätt skall jag sätta till ett ljus för folken.

Torah-undervisningen från Israels folk är ett ljus för folken. Utan deras undervisning hade jag aldrig blivit noachid.

De sju bud som kännetecknar Noas regnbågsförbund i 1 Mos 9 ger mig gemenskap med Gud. Bud på hebreiska heter mitzvah och kan kan även översättas som ”anknuten” eller ”att vara tillsammans” (http://www.daco-design.co.uk/osh/whatis.htm).
Jag får växa på min plats i mänsklighetens träd och behöver inte ympas in någon annanstans. Att leva enligt Guds bud för mig är själva fotosyntesen som ger mig Gudsgemenskap och andligt liv.

/Niklas

Så var det Sabbatskväll igen. Jag firar inte Sabbat. Vissa noachider håller sjundedagsvila ex enligt förslagen från Oklahoma B’nei Noach Society. Sabbaten är ett bud som gavs till det judiska folket. I de Hebreiska grundtexterna används inte några ord som indikerar att det gäller generellt för alla människor. Därför bör noachider inte fira sabbat precis som judar.

I veckans text var det en märklig passage där Mose efter han hade blivit kallad av Gud vid den brinnande busken begav sig mot Egypten men på vägen blev prövad av Gud vid ett nattläger men hans fru Sippora omskar deras son och Gud lät honom vara (Läs gärna mer om 2 Mos 4:24-26 i följande utläggning av textstället: http://www.aish.com/torahportion/moray/Moses_Stop.asp)
Sippora, Moses fru var dotter till en präst i Midian som sannolikt inte enbart tillbad Herren. För henne var omskärelsen säkert inte självklar, men Gud ville nog att Moses barn som ättlingar till Abraham skulle vara omskurna. Det är därför viktigt att judar omskär sina söner.
Bibeln förbjuder inte att andra folk än judar praktiserar omskärelse. Vissa noachider omskär sig även om det inte krävs. Det kan finnas välsignelser kopplade till att leva efter bud som Gud givit. Man behöver inte, men får omskära sig som noachid.
Jag har ärligt talat inte brytt mig så mycket om omskärelse, men kanske ska jag läsa på lite mer i ämnet. Det kommer säkert komma en tid vissa svenska noachider börjar vilja bli omskurna.

/N