You are currently browsing the tag archive for the ‘Shavu'ot’ tag.

I kväll börjar Shavuot, högtiden då man firar att Gud gav Torahn till Israels folk och till hela mänskligheten, i Sinai. Detta är en viktig högtid även för oss som inte är Judar.

Judendomens muntliga tradition lär att Gud från begynnelsen gav de första människorna sex bud att leva efter och att ett sjunde, att inte äta djur levande gavs till Noa (för det var först då människorna blev köttätare). Shem var en av Noas söner. Kunskapen om Guds bud lärdes ut och hölls levande bl a vid Shems akademi. I en stor del av världen glömdes kunskapen om Guds bud för mänskligheten bort, men den fördes vidare till Abraham via Shems akademi. Därför står det:

Jag skall göra dina efterkommande talrika såsom stjärnorna på himlen, och jag skall ge åt dina efterkommande alla dessa länder, och i din säd skall alla folk på jorden bli välsignade, därför att Abraham lydde min röst och har hållit mina befallningar, mina bud, stadgar och lagar.” 1 Mos 26:4-5.

Därför hade Abraham långt innan Sinai ”bud, stadgar och lagar”.

Mänskligheten glömde bort Guds bud men Gud avslöjade redan för Abraham att alla folk ska bli välsignade av Abrahams ättlingar/Abrahams säd.

Ett antal hundra år efter Abraham var hans ättlingar, Israels folk, i Sinai och Gud gav på nytt sin Torah.

Enligt den skriftliga Torahn var det uttryckligen tio bud, men den som läser Moseböckerna noga ser att det är många gånger (ca 70 ggr) det står att ”Gud talade till Mose och sade: Säg till Israels folk” och så kommer massor med bud om allt från tempeltjänst till Shabbatsfirande och att hålla kocher. Räknar man alla bud i Moseböckerna blir det 613 stycken som gavs till Israels folk.  

Den muntligatraditionen lär att de sju noachidiska buden för hela mänskligheten repeterades vid Sinai då de fortfarande gällde/gäller. Faktum är att 66 av de 613 buden som gavs på Sinai kan inordnas i de sju kategorier som de sju noachidiska buden utgör: http://noahide.org.uk/html/66_commandments.html

Vid Sinai fick Israels folk fler bud än resten av mänskligheten. De blev ett eget folk med egna bud (ex shabbat och koscher) som gav en egen identitet. Detta har gjort att Guds Torah ända in till våra dagar inte har glömts bort. Torahn lever fortfarande med det Judiska folket, men idag är det fler och fler människor i hela världen som lever enligt buden i de sju noachidiska kategorierna och får del av Guds välsignelse. Så uppfylls Guds ord till Abraham. 

Vid Shavuot kan vi alla fira att Gud har givit mänskligheten sin Torah på Sinai. 

Shalom!

Niklas

Annonser

Högtiden Shavu’ot börjar på torsdag kväll, 28 maj, och pågår till och med lördag den 30 maj. I Bibeln är detta en skördehögtid som sammanfaller med den första skörden. Högtiden firas idag även i åminnelse av att Gud gav Torahn till Israels folk i öknen.

Varför gav inte Gud Torahn genast när han hade befriat folket från slaveriet i Egypten, som firades för sju veckor sedan vid Pesach/påsk? En förklaring kan vara att folket behövde en förberedelsetid. Tiden mellan Pesach och Shavu’ot kallas att räkna Omer. Under denna tid förbereder man sig för att emotta Torahn.

Gud gav Torahn vid Shavu’ot, men människan kan ta emot Torahn varje dag. Man säger därför inte att människan mottog Torahn vid Shavu’ot, utan att Gud gav den.

En del av Torahn som gavs i Sinai är de bud som kallas de tio budorden. De tio budordens numeriska värde i hebreiskan är 620. En tolkning är att 620 repressenterar alla de bud som Gud gav. Gud gav alla de 613 bud som det judiska folket lever efter pluss att han repeterade de sju noachidiska buden (613+7=620). Ursprungligen gav Gud sex av de noachidiska buden till Adam och ett sjunde, att inte äta delar av levande djur, till Noa. Fram till att Gud gav Torahn i öknen gällde de sju noachidiska buden. Efter att Gud gav hela Torahn till folket gäller de 613 buden för det judiska folket och de sju buden gäller för resten av mänskligheten.

Många delar i den skrivna Torahn, i Bibeln, går inte att förstå utan den muntliga Torahn. När Mose var inför Gud på berget fick han både lära sig Lagen och hur den skulle praktiseras, d v s den muntliga Torahn. Både den muntliga och den skrivna Torahn fördes sedan vidare i varje generation. De noachidiska buden nedtecknades först när den muntliga Torahn skrevs ned (i ex Talmud).
Efter Talmud skrev Ramban om de noahidiska buden (på 1300-talet). Därefter var det tämligen tyst om de noachidiska buden fram till slutet av 1970- och –80-talet. Meningen var att hela mänskligheten skulle kunna leva efter de bud Guds gav på i Sinai (de noachidiska för de flesta och de 613 för judar), men judar som talade om de noachidiska buden för icke judar blev ofta dödade.

Shavu’ot är viktig även för oss noachider. Gud har givit människorna lagar som gör världen till ett bättre ställe att leva på. Var och en förverkligar sin potential genom att leva efter de principer Gud givit. Hade Gud inte givit Torahn i öknen finns en risk att inget folk hade känt till Hashem idag. Alla andra folk har glömt bort dem. Genom att ge Torah till Israels folk återbekräftades giltigheten i de noachidiska buden och de kom att bevaras i judendomens skrifter.

Det främsta sättet att fira är genom att avsätta extra mycket tid till Torah-studier och bön!!!
Jag menar allvar, man kan be och studera Torah med glädje och ett firande sinnelag.

Informationen är bl a hämtad från: http://www.noahide.com/holidays.htm#shavuos

och

http://www.okbns.org/pdf/Noahide_Commandments3_503107.pdf

/N