You are currently browsing the monthly archive for juni 2011.

I förra inlägget berättade jag om att det finns lite olika uppfattningar om och i så fall hur noachider kan fira shabbat. Här kommer ytterligare ett par saker icke judar bör låta bli.

Noachider tillverker inte, skriver inte och bär inte tefillin.

Inte heller skriver eller sätter en noachid upp en mezuza. Det är bud som är givna till det judiska folket, som bara judar bör följa.

Sätter upp mezuza

Jag har aldrig läst eller hört någon noachid bestrida att tefillin eller mezuza är till för enbart judar.
Min personliga hållning är att det är viktigt att det judiska folket får ha egna speciella kännetecken som gynnar identitet och sammanhållning som judar, för det är detta som har varit garanten för att Torahn har bevarats genom årtusendena. Därigenom kan Israel (ännu mer i framtiden) vara ett ”ljus för folken” som banar väg för en värld i fred och en messiansk tidsålder.

Jag kommer följa upp med några fler inlägg om sådant noachider bör vara försiktiga med eller låta bli. Här är ett par riktigt bra länkar, en kort och en lång, om vilka judiska bud noachider bör undvika:

 • http://www.askmoses.com/en/article/541,2443/Other-than-the-Seven-Noahide-Laws-can-a-non-Jew-observe-mitzvahs.html
 • http://www.wikinoah.org/index.php/Optional_observances_for_non-Jews
 • /Niklas

  Den starka judiska identiteten och särprägeln har gjort att Torahn har kunnat bevaras genom årtusenden. Att fira shabbat är ett bud som i Bibeln är givet till Israels folk. Detta bud präglar starkt judars livsföring och rytm varje vecka.
  Därför är det är nog så att detta bud har starkt har kommit att förknippas med den judiska identiteten och den nationella sammanhållningen som judisk nation. Det är därför inte självklart att icke judar, noachider, ska fira shabbat, särskilt som Tanakh inte påbjuder detta för andra än judar.

  Shabbatens unika judiska prägel gör att noachider ofta rekommenderas att hellre hålla sjundedagsvila än att fira Shabbat.
  – Oklahoma B’nei Noach Society har en guide på sin hemsida för firande av den sjunde dagen. Där rekommenderas att noachider som firar Shabbat avviker från judisk praxis på något sätt (ex genom att tända ljusen på ett annat sätt än judar gör), just för att betona att Shabbat är ett unikt judiskt bud. Därigenom blir shabbaten en sjundedagsvila för noachider. En noachid bryter inte mot något bud om den håller en sjundedagsvila som avviker från judars shabbat, för noachider är inte påbjuudna att hålla shabbat.
  – I något radioprogram från Noahide Nations/Israel national radio har jag uppfattat att noachider kan hålla alla bud i Torahn som vanliga judar håller, inklusive shabbaten, under förutsättning att man gör på rätt sätt och för det behövs undervisning av en Rabbin.
  Jag tänker att det är nog teoretiskt möjligt, men om men verkligen har en genuin längtan att praktisera judendomen på judars vis, varför konverterar man då inte?

  Judendomen har många vackra bud och sedvänjor. Många noachider vill gärna praktisera judendomens sabbatsbud. De anför ibland att Jesaja 56 som förklaring till att de försöker fira Shabbat.
  – Rashis kommentar till Jesaja 56 säger att den handlar om konvertiter. Den som konverterat till judendomen är till 100% jude och inte skild från det judiska folket.
  – En annan tolkning av Jesaja 56 som jag har hört är att noachider inte är påbjudna att fira shabbat, nu, i denna tidsålder. Kapitlet berättar om en tid då människor ber i Templet. Det tredje Templet finns inte än, för där har muslimerna en av sina viktigaste moskeer. På något sätt kommer Gud ordna ett tredje tempel där, någon gång i framtiden och då kanske det är så att även noachider håller shabbat, som det står om i Jesaja 56.

  Rabbi Yeshayahu Hollander skriver på Noahide Nations yahoo-grupp att i boken  ”Turchin, ”Shoneh Halakhot” [Teaching (or learning) Halakhot] which is a summary  of the previous interpretations of the Shulhan Aruch Orach Hayim, in Chapter 304  states clearly that a person who has accepted the Noahide laws may take upon  himself to observe Shabbat.” (http://groups.yahoo.com/group/NoahideNations/message/6278)
  Böckerna ”The Rainbow Covenant” av Dallen och ”The Path of the Righteous Gentile” av Chaim Clorfene and Rabbi Yakov Rogalsky nämner inte att noachider skulle fira shabbat.
  Så, den noachid som vill fira Shabbat och har kunskap om hur man gör det, den kan nog göra det men det är inget krav.

  Många som lämnar kristendomen och dras till Judendomen genomgår en lång process där de först går med i olika messianska rörelser som betonar vikten av att hålla den skrivna Torahns bud och de menar att de buden gäller hela mänskligheten, inte bara det judiska folket som det står i Moseböckerna. Dessa personer försöker alltså vara Torah observanta samtidigt som de håller fastvid messianska trosuppfattningar.
  När dessa personer släpper felaktiga uppfattningar om att det skulle ha funnits en särskild messias, Ha Moshiach, för ett par tusen år sedan, då är de redan inskolade i att fira Shabbat på ett sätt som ligger nära det judiska sättet. För dem är sjundedagsfirande något som väcker anstöt, för de har ofta under flera år kämpat med att fira shabbat så judiskt de kan.
  Jag gick direkt från traditionell kristendom till att bli noachid. Jag insåg att det inte finns några profetior i Tanakh som förutsade att Gud skulle uppenbara sig i mänsklig gestalt eller att Gud skulle dö och återuppstå. Därför var jag aldrig med i några messianska rörelser som lär ut Torahn på ett annat sätt än judendomen gör och jag har ingen gammal vana att fira shabbat.

  Personligen ser jag ett värde i att som noachid uppmärksamma den sjunde dagen. Dagar blir inte olika för att människor fyller dem med olika innehåll. Dagar och tider är olika för att Gud i Torahn har berättat att det är skillnad på den sjunde dagen eller på andra högtidsdagar, jämfört med övriga dagar. Om Gud gör skillnad på olika tider i Torahn, då ser jag ett värde i att som noachid uppmärksamma sjunde dagen på något sätt och att hålla reda på den judiska kalendern.

  Jag praktiserar inget bud/mitzva kopplat till den judiska Shabbaten. Symboliskt tänder jag och min dotter, sedan några månader tillbaka, varje fredag ett ljus för att uppmärksamma att dagen är speciell, men jag saknar mer ingående kunskaper i hur judar tänder ljusen och firar shabbat. I dagsläget ha jag inga intentioner på att försöka härma den judiska shabbaten, när vi noachider inte i Torahn är påbjudna att fira Shabbat. Men om den messianska tidsåldern kommer och det tredje templet, må det ske snart, då kanske Jesajas profetia i kapitel 56 kommer gälla mig med.

  Niklas

  I förra inlägget skrev jag att det Judiska folket har fått unika lagar och bud som givit dem en egen identitet som folk som håller dem samman genom historien. Därigenom har Torahn bevarats genom historien, både den skriftliga och den muntliga Torahn inklusive undervisningen till hela mänskligheten om de sju noachidiska buden.

  Det finns ett förbud för icke judar att göra djupgående studier i Torah-ämnen som enbart rör judar. Alla noachider kan läsa Bibeln/Tanakh. Vi kan utan problem läsa de delar i Talmud som handlar om de bud som ingår i de sju kategorierna (gärna med en Rabins vägledning), så att vi kan lära oss hur man lever efter de noachidiska buden. Vi kan även skaffa oss en grundläggande kunskap om Torahn och hur Judar lever. Men som noachid låter jag bli att skaffa mig djupgående kunskaper om de bud som enbart gäller Judar och jag ägnar mig inte åt att lära mig tolka och förstå djupgående mystiska andliga principer om buden som enbart är för judar.

  Genom att det Judiska folket både lever enligt (alla nu möjliga av) de 613 buden och ägnar ett stort engagemang åt att lära och förstå Torahns många bottnar kan de vara ett ”ljus för folken” så att alla folk kan bli välsignade genom dem.

  Vi andra folk har ett större ansvar för att förvalta den planet vi lever på på ett ansvarsfullt sätt och att leva enligt de sju buden.

  Förbudet att ägna mig åt vissa typer av Torah-studier tycker jag personligen inte är en uppoffring. Ett gott liv, för mig, är att ta vara på livets möjligheter och under tiden leva efter en god etik och att knyta ann till Gud med bön.

  Se även följande: http://www.asknoah.org/forum/showthread.php?tid=176

  / Niklas

  I kväll börjar Shavuot, högtiden då man firar att Gud gav Torahn till Israels folk och till hela mänskligheten, i Sinai. Detta är en viktig högtid även för oss som inte är Judar.

  Judendomens muntliga tradition lär att Gud från begynnelsen gav de första människorna sex bud att leva efter och att ett sjunde, att inte äta djur levande gavs till Noa (för det var först då människorna blev köttätare). Shem var en av Noas söner. Kunskapen om Guds bud lärdes ut och hölls levande bl a vid Shems akademi. I en stor del av världen glömdes kunskapen om Guds bud för mänskligheten bort, men den fördes vidare till Abraham via Shems akademi. Därför står det:

  Jag skall göra dina efterkommande talrika såsom stjärnorna på himlen, och jag skall ge åt dina efterkommande alla dessa länder, och i din säd skall alla folk på jorden bli välsignade, därför att Abraham lydde min röst och har hållit mina befallningar, mina bud, stadgar och lagar.” 1 Mos 26:4-5.

  Därför hade Abraham långt innan Sinai ”bud, stadgar och lagar”.

  Mänskligheten glömde bort Guds bud men Gud avslöjade redan för Abraham att alla folk ska bli välsignade av Abrahams ättlingar/Abrahams säd.

  Ett antal hundra år efter Abraham var hans ättlingar, Israels folk, i Sinai och Gud gav på nytt sin Torah.

  Enligt den skriftliga Torahn var det uttryckligen tio bud, men den som läser Moseböckerna noga ser att det är många gånger (ca 70 ggr) det står att ”Gud talade till Mose och sade: Säg till Israels folk” och så kommer massor med bud om allt från tempeltjänst till Shabbatsfirande och att hålla kocher. Räknar man alla bud i Moseböckerna blir det 613 stycken som gavs till Israels folk.  

  Den muntligatraditionen lär att de sju noachidiska buden för hela mänskligheten repeterades vid Sinai då de fortfarande gällde/gäller. Faktum är att 66 av de 613 buden som gavs på Sinai kan inordnas i de sju kategorier som de sju noachidiska buden utgör: http://noahide.org.uk/html/66_commandments.html

  Vid Sinai fick Israels folk fler bud än resten av mänskligheten. De blev ett eget folk med egna bud (ex shabbat och koscher) som gav en egen identitet. Detta har gjort att Guds Torah ända in till våra dagar inte har glömts bort. Torahn lever fortfarande med det Judiska folket, men idag är det fler och fler människor i hela världen som lever enligt buden i de sju noachidiska kategorierna och får del av Guds välsignelse. Så uppfylls Guds ord till Abraham. 

  Vid Shavuot kan vi alla fira att Gud har givit mänskligheten sin Torah på Sinai. 

  Shalom!

  Niklas